Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Исправка на оглас објавен во весникот “Дневник“ на ден сабота/06.06.2009 година за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција
Тип на отворен повик: Исправка на оглас Датум на објава: 18.06.2009 

ИСПРАВКА НА ОГЛАС
за продажба на движни предмети
по пат на усна јавна аукција

 

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници објавува исправка на огласот објавен во весникот “Дневник“ на ден сабота/06.06.2009 година, за усна јавна аукција на движни предмети запленети
од даночниот должник Маврово АД Скопје закажана за 22.06.2009 година.

Од табелата на огласот се изоставува движната ствар под реден број 1 - Виброваљак Динапак со баркод 0924000600.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија