Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

ДГДО - Заклучок за слободна комерцијална продажба
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 27.01.2011 

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници (ДГДО) врз основа на член 151 став 2 од
Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр.13/06...171/10) донесе
 

З А К Л У Ч О К
за слободна комерцијална продажба


Се определува продажба по пат на слободна (комерцијална) продажба на движни предмети попишани и запленети од даночниот должник М и А бевериџис д.о.о.е.л. експорт-импорт Скопје ЕДБ
4030990107875 и тоа:

Вид на
производ
Име на
производ
Количина по
пакување
 Количина  Локација  Рок на траење
 Чај од лимон   Nice tea  1 литар 26.880 литри УЈП Магацин за стокови
резерви во Неготино
23/02/2011
Чај од праска   Nice tea  1 литар 30.295 литри Магацин Макошпед
ул. Нов живот бб Скопје
23/04/2011

Сите заинтересирани лица да достават понуди со дознака “НЕ ОТВОРАЈ - ПРОДАЖБА ЧАЕВИ” до Управа за јавни приходи - ДГДО на ул.12-та Ударна бригада бр.2-а Скопје, најдоцна до 31/01/2011година.
На ден 01/02/2011 година во 12.00 часот ќе се изврши отворање на доставените понуди и избор на најдобрата понуда.
Лицето чија понуда ќе биде избрана има рок од осум дена, од денот на приемот на известувањето за прифаќање на понудата, да изврши уплата на цената.

О б р а з л о ж е н и е

Управата за јавни приходи - ДГДО со Решение бр.21-4514/1 од 27/10/2010 година отпочна присилна наплата од готови производи и суровини за производство сопственост на даночниот должник М и А бевериџис д.о.о.е.л. експорт-импорт Скопје ЕДБ 4030990107875.
Врз основа на донесеното решение спроведен е попис, процена и заплена на готови производи наведени во диспозитивот.
Со оглед на тоа што предмет на присилната наплата се движни предмети кои се со определен рок на траење се одлучи за начин на нивна продажба како во диспозитивот.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија