Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 02.12.2022 

Година: 2022
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица
Датум на издавање: 02.12.2022 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр. 28-1556/1 од 25.03.2022 година


Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува,

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на известувања по Барање за поведување на прекршочна постапка и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица

 

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат известувањата и решенијата за сторен прекршок по електронски пат со испраќање на е-пошта: Violeta.Todoroska@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „ известување“ и ,,решение за сторен прекршок,, за правни, одговорни и физички лица (види линк)

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија