Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 04.12.2023 

Година: 2023
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање:04.12.2023 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.32-55/10-2 од 04.07.2023 година, бр.32-55/32-1 од 24.10.2023 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Sanja.Jovchevska@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за следниве правни и одговорни/физички лица:

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број
на решение /известување
Датум
на решение /известување
Адреса Град
 1 МЕЛАНИТОМИЌ-МЕМБАКУИНН СЗД ул. Лесковачка бр.48/1/14 Куманово  32-55/10-2 04.07.2023
 2 СЕЛАЈДИНИ ШАБАНИ-ПЛАТИНИ СЗД ЗЛАТАР ул. Ристо Романовски бр.14 Куманово  32-55/32-1 24.10.2023
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија