Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Огласи - Јавна аукција, Регионални дирекции на УЈП
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 15.01.2009 

Огласи - јавна аукција за месец јануари 2009 година

Исправка на Оглас за продажба за “ЖИТО СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ од 15.01.2009 година
Во огласот за продажба на недвижност по пат на втора усна јавна аукција за даночниот должник “ЖИТО СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ, објавен на ден 15.01.2009 година во дневниот весник “ДНЕВНИК“ во делот кој се однесува на деловен објект запишан во Имотен лист бр.1044 за КО Гази Баба, К.П. 1965 на в.м. “357“, со вкупна површина од 2729 м2, во почетната цена на недвижноста направена е техничка грешка, наместо износот од 11.792.018,00 денари, треба да стои износ од 111.792.018,00 денари.

Pdf_16   Превземи го документот  (415 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија