Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавен повик за уредна достава на решенија на Управата за јавни приходи бр.01 и 02/2012
Тип на отворен повик: Јавна покана Датум на објава: 19.12.2012 

Врз основа на член 86 и член 87 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ” бр.38/05...51/11), Управата за јавни приходи ги повикува долунаведените лица, во рок од осум (8) дена од денот на објавувањето на оваа објава да дојдат во просториите на надлежната организациона единица, секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот, за да им се достави Решението кое Управата за јавни приходи не била во можност да го достави на последната пријавена адреса. Доколку лицето не се јави и не изврши прием во наведениот рок, УЈП ќе изврши и еднократна објава во „Службен весник на РМ“. По објавата во „Службен весник на РМ“ ќе се смета дека е извршена уредна достава на Решението и негативните последици кои евентуално ќе настапат, обврзниците сами ќе ги сносат.

Pdf_16   Превземи го документот  (5 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија