Memorandum_mk
Лично ослободување

Годишното лично ослободување е ослободувањето што го остварува обврзникот на персонален данок на доход при годишно пресметување на данокот на доход во Годишната даночна пријава или во Годишниот даночен биланс и кое во месечни износи го користат примателите на плата.

Износот на годишното лично ослободување го објавува Министерот за финансии и истото пред почетокот на секоја година се валоризира со планираниот пораст на нето платите на вработените во Република Македонија.

Одберете година
Преглед на лично ослободување за 2018 година
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персонален данок на доход ("Сл. Весник на РМ број 80/93...190/17година"), Министерот за финансии донесе Објава број 20-7338/2 од 2017-12-26 во "Службен весник на РМ" број 193/2017 со која се утврдува:
  1. Личното ослободување за 2018, утврдено во чен 10 став 1 точка 3 од Законот за персонален данок на доход на годишно ниво изнесува 90372.00 денари
  2. Личното ослободување за 2018, по основ на лични примања од плата и пензија, согласно член 15 став 2 од ЗПДД, на месечно ниво изнесува 7531.00 денари
Година Број на објава Датум на објава Сл. весник број Годишно лично ослободување Месечно лично ослободување
2018 20-7338/2 26.12.2017  193/2017 90372.00 денари 7531.00 денари
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија