Memorandum_mk
Општи даночни стапки

Персонален данок на доход

  • од 01.01.2008 - 10 % даночна стапка

Данок на добивка

  • од 01.01.2008 - 10% даночна стапка

Данок на додадена вредност

ДДВ се пресметува со примена на пропорционални даночни стапки врз даночната основа за оданочивиот промет на стоки и услуги и увоз и тоа:

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија