Memorandum_mk
Преглед на повластени даночни стапки
Вода за пиење од јавни системи за снабдување и одведување на урбани отпадни води и вода за наводнување на земјоделското земјиште

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија