Memorandum_mk
Преглед на повластени даночни стапки
Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 1507 10 90 00

-- Друго
(Сурово соино масло за производство на храна за човечка исхрана)
 

2. 1508 10 90 00

- Друго
(Сурово масло од кикирики за производство на храна за човечка исхрана)
 

3. 1510 00 10 00

- Сурови масла
(Сурово масло од маслинки за производство на храна за човечка исхрана)
 

4. 1511 10 90 00

-- Друго
(Сурово палмино масло за производство на храна за човечка исхрана)
 

5. 1512 11 91 00

-- Од сончоглед
(Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана)
 

6. 1512 11 99 00

--Од шафран
(Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана)
 

7. 1512 21 90 00

--- Друго
(Сурово памуково масло за производство на храна за човечка исхрана)
 

8. 1514 11 90 00

-- -Друго
(Сурово масло од репка со ниска содржина на еручна киселина за производство на храна за човечка исхрана)
 

9. 1513 11 99 00

---- Друго
(Сурово масло од кокосов орев за производство на храна за човечка исхрана)
 

10. 1513 21 90 00

---- Друго
(Сурово масло од палмова јатка и палмови ореви за производство на храна за човечка исхрана)
 

11. 1515 11 00 00

-- Сурово масло
(Сурово ленено масло)
 

12. 1515 21 90 00

-- -Друго
(Сурово пченкарно масло за производство на храна за човечка исхрана)
 

13. 1515 50 19 00

-- -Друго
(Сурово сусамово масло за производство на храна за човечка исхрана)
 

14. 1515 90 29 00

-- --Друго
(Сурово масло од семе на тутун за производство на храна за човечка исхрана)
 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија