Memorandum_mk
Преглед на повластени даночни стапки
Превоз на лица и нивниот придружен багаж

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија