Memorandum_mk
Преглед на повластени даночни стапки
Ѓубрива

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. Глава 31 ЃУБРИВА

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија