Memorandum_mk
Преглед на повластени даночни стапки
Средства за заштита на растенија

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пр,сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви)

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија