Memorandum_mk
Преглед на повластени даночни стапки
Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 3920 10 24 00

 -----Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси, што не се со клеточна структура,незајакнати,неламинирани,без подлога или што не се комбинирани со други материјали:Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: Помала од 0,94: Растегливи филмови,непечатени. (Напомена: се применува само за употреба во земјоделството)

2. 3920 10 25 10

 -----Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси, што не се со клеточна структура,незајакнати,неламинирани,без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: Помала од 0,94: Друго:Непечатени (Напомена: се применува само за употреба во земјоделството)

3. 3920 10 28 00

----Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси, што не се со клеточна структура,незајакнати,неламинирани,без подлога или што не се комбинирани со други материјали : Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: 0,94 или поголема (Напомена: се применува само за употреба во земјоделството)

 

4. 3920 10 40 10

 ----Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси , што не се со клеточна структура,незајакнати,неламинирани,без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм:Друго: Непечатени
(Напомена: се применува само за употреба во земјоделството)

5. 3920 10 89 10

---Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура,незајакнати,неламинирани,без подлога или што не се комбинирани со други материјали;Од полимери на етилен: Со дебелина што надминува 0,125 мм: Друго:Непечатени (Напомена: се применува само за употреба во земјоделството)

 

6. 3920 10 81 00

 ---Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси, што не се со клеточна структура,незајакнати,неламинирани,без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што надминува 0,125 мм: Синтетичка хартиена целулоза, во форма на влажни листови изработена од неповрзани фино разгранети полиетиленски влакненца, измешани или неизмешани со целулозни влакна во количина која не надминува 15%, со содржина на поли(винил алкохол)растворен во вода како средство за навлажнување (Напомена: се применува само за употреба во земјоделството)


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија