Memorandum_mk
Преглед на даночен обврзник
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
Назив Друштво за производство трговија и услуги СА ТРА ДОО експорт импорт Илинден
Правна форма ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 
Дејност Одржување и поправка на моторни возила 
ЕДБ MK4030993203786
Матичен број 4589246
Жиро сметка 000300000000705226
Депонент банка КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ 
Адреса УЛ.12 6  
Место ИЛИНДЕН
Телефон 091/752-068  
Факс 091/752-068  

Пристап до повеќе информации

Пристап до повеќе податоци им е овозможен само на одредени државни институции. За да добиете пристап до повеќе информации најавете се со Вашето корисничко име и лозинка.


Најава во системот
Корисник
Лозинка
 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија