Memorandum_mk
Потврдување на годишна даночна пријава за остварени приходи во 2023 година (2024)
Оваа брошура треба да ве упати како да се регистрирате на системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk заради потврдување или коригирање на пополнетата годишна даночна пријава изготвена од страна на Управата за јавни приходи, за доходот коj како граѓанин (физичко лице - резидент на Република Северна Македонија) сте го оствариле во текот на 2023 година.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија