Memorandum_mk
Регистрација и оданочување со ДДВ на физички лица (2020)
Даночен обврзник за целите на ДДВ е секој самостојно активен економски субјект кој постојано или повремено врши исполнувања за надоместок. Даночни обврзници можат да бидат правни и физички лица, како и здружување на лица кои трајно или повремено самостојно вршат стопанска дејност, независно од целите и резултатите од оваа дејност.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија