Memorandum_mk
Оданочување на приходи од продажба на сопствени земјоделски производи (2021)
Оваа брошура треба да ве информира за основните правила при пријавување, утврдување и плаќање на данокот на доход кој како физичко лице - граѓанин го остварувате од продажба на сопствени земјоделски производи. Остварениот доход од продажба на сопствени земјоделски производи подлежи на оданочување со данок на личен доход.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија