Memorandum_mk
Оданочување на капитална добивка од продажба на недвижен имот (2021)
Оваа брошура треба да ве информира за основните правила при пријавување, утврдување и плаќање на данокот на доход кои како физичко лице - граѓанин ги остварувате од продажба на недвижен имот и притоа сте оствариле капитална добивка.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија