Memorandum_mk
Ослободување од ДДВ при реализација на проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови (2019)
Преку оваа брошура можете да се информирате за општите правила и информации кои се однесуваат на начинот и постапката на ослободување на прометот на добра и услуги кон проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија