Memorandum_mk
Непрофитни организации - даночен третман согласно законот за данокот на добивка (2021)
Оваа брошура треба да ви помогне и да ве упати како правилно да ги примените одредбите на Законот за данок на добивка, со цел правилно пријавување и плаќање на данокот на вкупен приход за непрофитните организации кои остваруваат приходи од вршење на стопанска дејност, како и начинот и постапката на задржување на данокот на приходи кои се исплатени на странски правни лица.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија