Memorandum_mk
Даночна гаранција
Согласно членот 33 од Уставот на Република Северна Македонија, секој е должен да плаќа данок и други давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон. Владеењето на правото е темелна вредност прецизирана во Уставот, а ЗДП е донесен во потполна усогласеност со Уставот на Република Северна Македонија...
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија