Memorandum_mk
Преглед на публикации

 

Приредување на игри на среќа и забавни игри (2020)
Преку оваа брошура треба да дознаете повеќе за видовите, условите, организацијата и начинот на приредување на игри на среќа и забавни игри во Република Северна Македонија, исплата и оданочување на добивките од игри на среќа...
 

Данокот не е игра на среќа!
Обврзник на персонален данок на доход за добивките од игри на среќа е секој граѓанин кој остварил добивка од игри на среќа, без разлика дали добивката е во форма на паричен износ или како предмет (ТВ, таблет, патување и сл.). Граѓанинот кој учествува во игри на среќа треба да биде навреме запознаен со правилата на играта на среќа, како и за обврската за начинот на пресметка и уплата на персоналниот данок на доход...
 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија