Memorandum_mk
Флаери

Тема на публикација
 

e-aukcii.ujp.gov.mk Продажба на движни предмети и недвижности
е-Аукции е специјализиран портал на Управата за јавни приходи преку кој секој граѓанин или фирма може да учествува во продажбата на достапните аукциски производи (движни предмети и недвижности). Електронските аукции се одржуваат најмалку еднаш месечно, а за аукциските производи можете да се информирате преку преку огласите кои се објавуваат на www.ujp.gov.mk и на e-aukcii.ujp.gov.mk
 

e-Плаќање на персонален данок
Заштедете време, не чекајте повеќе на шалтери. Користете ја новата услуга „е-Плаќање на даноци“ за да вршите електронско плаќање и проверка на состојбите за Персоналниот данок, од било кое место и во секое време...
 

е-Радиодифузна такса
Заштедете време, не чекајте повеќе на шалтери за да ја проверите состојбата или да вршите плаќање на Радиодифузна такса. Користејќи ги електронските услуги е-Радиодифузна такса, можете да вршите електронско плаќање и проверка на состојбите за РДТ, од било кое место и во секое време...
 

Данокот не е игра на среќа!
Обврзник на персонален данок на доход за добивките од игри на среќа е секој граѓанин кој остварил добивка од игри на среќа, без разлика дали добивката е во форма на паричен износ или како предмет (ТВ, таблет, патување и сл.). Граѓанинот кој учествува во игри на среќа треба да биде навреме запознаен со правилата на играта на среќа, како и за обврската за начинот на пресметка и уплата на персоналниот данок на доход...
 

Пријавете ги приходите од имот и имотни права!
Доколку поседувате станбен или деловен простор, гаража, земјиште, викендица, опрема, превозни средства или друг вид на имот и истиот го издавате под закуп (кирија) или подзакуп, задолжително поднесете даночна пријава до Управата за јавни приходи. Откако ќе склучите Договор за закуп, прво што треба да направите е да пријавите во УЈП дека сте отпочнале да остварувате приходи од вашиот имот и имотни права... Регистрирајте се за ДДВ доколку како граѓанин остварувате над 1 милион денари од издавање на движен или недвижен имот под закуп...
 

Повелба за правата на даночниот обврзник
Кои се Вашите права и обврски како даночен обврзник?
 

Стоп на сивата економија!
НЕ ДЕЛУВАЈТЕ ВО СИВАТА ЗОНА! Одберете партнер од легалната, а не од сивата економија ...
 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија