Memorandum_mk
Даночен речник - преглед по закони

Даночниот речник опфаќа дефиниции на поими и кратенки кои директно или индиректно се поврзани со даночното работење. Како систематизиран материјал, речникот првенствено е сублимат на терминологија опфатена и дефинирана во законските и други прописи.

Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финасирање на теророризам
 
П
 
У
 
Ф
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија