Memorandum_mk
Даночен речник - преглед по закони

Даночниот речник опфаќа дефиниции на поими и кратенки кои директно или индиректно се поврзани со даночното работење. Како систематизиран материјал, речникот првенствено е сублимат на терминологија опфатена и дефинирана во законските и други прописи.

Закон за даночна постапка
 
В
 
Г
 
Д
 
Е
 
З
 
Ј
 
К
 
М
 
Н
 
О
 
П
 
Р
 
С
 
Т
 
У
 
Ф
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија