Memorandum_mk
Даночен речник - преглед по закони

Даночниот речник опфаќа дефиниции на поими и кратенки кои директно или индиректно се поврзани со даночното работење. Како систематизиран материјал, речникот првенствено е сублимат на терминологија опфатена и дефинирана во законските и други прописи.

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување
 
Б
 
Д
 
К
 
Н
 
О
 
П
 
Р
 
С
 
Ф
 
Х
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија