Memorandum_mk
Даночен речник - преглед по закони

Даночниот речник опфаќа дефиниции на поими и кратенки кои директно или индиректно се поврзани со даночното работење. Како систематизиран материјал, речникот првенствено е сублимат на терминологија опфатена и дефинирана во законските и други прописи.

 Преглед по закони 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија