Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Македонската влада и Латвиската влада за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискалната евазија по однос на данокот од доход и данокот од капитал
Име: Договор меѓу Македонската влада и Латвиската влада за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискалната евазија по однос на данокот од доход и данокот од капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.47/2007
Важи од: 01.01.2008 

Договор меѓу Македонската влада и Латвиската влада за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискалната евазија по однос на данокот од доход и данокот од капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (190 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија