Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за отпишување на камати на доспеани обврски по основ на даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување
Име: Закон за отпишување на камати на доспеани обврски по основ на даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување
Објава: Службен весник на РМ, бр.159/08
Важи од: 22.12.2008 

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на пресметаните неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки кои доспеале за плаќање до 31 декември 2008 година, и тоа:

  1. персонален данок на доход
  2. данок на добивка
  3. данок на додадена вредност
  4. даноци на имот
  5. придонеси за задолжително пензиско и инвалидско осигурување
Pdf_16   Превземи го документот  (105 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија