Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на пресметани неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки
Име: Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на пресметани неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки
Објава: Службен весник на Р.М. број 6/09
Важи од: 16.01.2009 

Со овој правилник се уредува формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на пресметани неплатени камати по основ на обврските за јавни давачки и потребната документација.

Барањето за отпишување на пресметани неплатени камати по основ на обврските за јавни давачки се поднесува до Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи, според седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник, на образец БОК - Барање за отпис на пресметани неплатени камати по основ на обврските за јавни давачки кои доспеале за плаќање до 31.12.2008 година, кое е составен дел на овој правилник.

Pdf_16   Превземи го документот  (103 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија