Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
Име: Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
Објава: “Службен весник на РМ“, број 102/06...222/16 и “Службен весник на РСМ“, број 174/19 ...316/20 и 178/21
Важи од: 01.01.2021 

Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 став 1 и 2 од Законот за данокот на додадена вредност и член 30-а став 1 од Законот за данок на додадена вредност.

Pdf_16   Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност  (1 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија