Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за видот на даночната пријава која во потполност или делумно може да се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска форма и постапка за пренос
Име: Правилник за видот на даночната пријава која во потполност или делумно може да се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска форма и постапка за пренос
Објава: Службен весник на РМ, бр. 46/2006, 118/2009 и 130/2010
Важи од: 30.09.2009 

Со овој правилник се пропишува видот на даночната пријава која во потполност или делумно може да се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска форма како и постапката за пренос.

По пат на пренос на податоци во електронска форма даночните обврзници може да поднесат даночни пријави за сите видови даноци и други јавни давачки за кои е обезбеден информационен систем за составување, праќање, примање, чување или друга обработка на електронски податоци, како и прилизи за кои е пропишана обрска да се поднесуваат со даночните пријави, барања со соодветни прилози за издавање на дозволи и одобренија пропишани со даночни закони, барања за доставување на податоци од даночната евиденција и други обрасци пропишани со законски и подзаконски акти.
 

Pdf_16   Превземи го документот  (126 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија