Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Република Македонија и Големото Војводство Луксембург за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал
Име: Договор меѓу Република Македонија и Големото Војводство Луксембург за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал
Објава: Сужбен весник на РМ, бр.139/2012
Важи од: 01.01.2014 

Договор меѓу Република Македонија и Големото Војводство Луксембург за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (6 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија