Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување
Име: Закон за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување
Објава: “Службен весник на Република Македонија” бр. 26/2013 година
Важи од: 20.02.2013 

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на пресметаните неплатени камати (во натамошниот текст: камати) по основ на достасани обврски за:

1) придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година и
2) придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале во периодот од јануари 2009 година, заклучно со декември 2012 година.

Pdf_16   Превземи го документот  (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија