Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот
Име: Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот
Објава: Службен весник на РМ, бр.46/14
Важи од: 07.03.2014 

Со овoj правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на додадена вредност.

Pdf_16   Превземи го документот  (22 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија