Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација
Име: Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација
Објава: Службен весник на РМ, бр.36/11
Важи од: 24.03.2011 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.

Pdf_16   Превземи го документот  (26 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија