Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведувањето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација
Име: Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведувањето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација
Објава: Службен весник на РМ, бр.123/11
Важи од: 13.09.2011 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведувањето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.

Pdf_16   Превземи го документот  (27 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија