Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за игрите на среќа и за забавните игри
Име: Закон за игрите на среќа и за забавните игри
Објава: Службен весник на РМ, бр.24/11...,90/17 и Службен весник на РСМ бр. 251/22
Важи од: 29.11.2022 

Со овој закон се уредуваат видовите, условите и начинот на приредување на игрите на среќа и забавните игри.

Pdf_16   Закон за игрите на среќа и за забавните игри  (15 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија