Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за финансиска дисциплина
Име: Закон за финансиска дисциплина
Објава: Службен весник на Р.М, број 187/13...,215/2015
Важи од: 15.12.2015 

Со овој закон се уредува навременото исполнување на парични обврски кои произлегуваат од реализација на деловни трансакции меѓу економските оператори од приватниот сектор, односно меѓу субјектите од јавниот сектор и економските оператори од приватниот сектор, заради спречување на неисполнување на паричните обврски во предвидените рокови согласно со овој закон.

 

***

Одредбите од членовите 14 став (3) и 14-а став (16) ќе се применуваат заклучно со 31 декември 2017 година.

Pdf_16   Превземи го документот  (79 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија