Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам за одбегнување на двојното одданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход
Име: Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам за одбегнување на двојното одданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход
Објава: Службен весник на РМ, бр.63/2015
Важи од:  

Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам за одбегнување на двојното одданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход

Pdf_16   Превземи го документот  (1 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија