Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одобрени и регистрирани фискални системи на опрема
Име: Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одобрени и регистрирани фискални системи на опрема
Објава: Службен весник на РМ, бр. 61/16
Важи од: 08.04.2016 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на одобрени и регистрирани фискални системи на опрема

Pdf_16   Превземи го документот  (26 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија