Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност
Име: Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност
Објава: Службен весник на РСМ, број 279/19
Важи од: 01.01.2020 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност  (566 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија