Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за данокот на добивка
Име: Закон за данокот на добивка
Објава: “Службен весник на РМ“, број 112/14...275/19 и Службен весник на РСМ“, број 290/2020 и 151/2021
Важи од: 13.07.2021 

Со овој закон се уредува начинот на оданочување на добивката, стапката по која се пресметува данокот на добивка, обврзниците за плаќање на данокот на добивка, даночната основа за пресметување на данокот на добивка, роковите за плаќање на данокот на добивка, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на данокот на добивка.

 

Pdf_16   Закон за данокот на добивка  (204 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија