Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за нормиранитe износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели
Име: Правилник за нормиранитe износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели
Објава: Службен весник на РМ, бр. 174/14
Важи од: 01.01.2015 

Со овој правилник се пропишуваат нормираните износи на кало, растур,крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели.

Pdf_16   Превземи го документот  (649 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија