Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, за месеците февруари и март 2021 година
Име: Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, за месеците февруари и март 2021 година
Објава: Службен весник на РСМ, број 85/21 од 19.04.2021
Важи од: 19.04.2021 

Со овој закон, се уредуваат условите и постапката за добивање на финасиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19  за февруари и март 2021 година.

Физичко лице кое врши самостојна дејност е трговец поединец, физичко лице кое врши земјоделска дејност, лице кое врши занаетчиска дејност и лице кое врши услуги, кое остварува доход од вршење дејност и е запишано во соодветен регистар.

Pdf_16   Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, за месеците февруари и март 2021 година  (46 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија