Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Одлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
Име: Одлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
Објава: Службен весник на РСМ“, бр.214/2023 од 12.10.2023 година
Важи од: 13.10.2023 

 Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 став 1 и 2 од Законот за данокот на додадена вредност и член 30-а став 1 и став 2 од Законот за данок на додадена вредност.

Pdf_16   Одлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност  (3 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија