Memorandum_mk
Даночни олеснувања кај доход од закуп и подзакуп

На даночниот обврзник му се признаваат следните даночни олеснувања:

  • 10% од висината на приходот при издавање под закуп на неопремени станбени и деловни простории; или
  • 15% од висината на приходот при издавање под закуп на опремени станбени и деловни простории.
     

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија