Memorandum_mk
Даночни ослободувања кај доход од капитал (дивиденди, камати ...)

Оданочувањето на каматите од орочени депозити, ќе се применуваат од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија