Memorandum_mk
Даночни ослободувања кај добивки од игри на среќа

Данок на доход за добивките од општите игри на среќа не се плаќа, ако поединечната исплата на добивката не го надминува износот од 5.000 денари.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија